JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - mei 2007
Versie 1.2 van de Canon van sociaal werk

Hij is er!! Versie 1.2 van de Canon van sociaal werk.
De nieuwe versie is te lezen, te bewonderen en te becommentariëren op: www.canonsociaalwerk.nl

In december 2006 verscheen versie 1.1 van de hand van Jos van der Lans. Daarop kwamen – precies zoals de bedoeling was – veel reacties met suggesties, aanvullingen en verbeteringen. Eén daarvan kwam van Jan Steyaert, lector Fontys hogeschool Sociale Studies. Hij meldde zich bovendien spontaan aan om de verdere ontwikkeling van de Canon voor Sociaal Werk mede vorm te geven. Een aanbod waarvan initiatiefnemer Jos van der Lans dankbaar gebruik heeft gemaakt.
Het resultaat daarvan presenteren we nu in een nieuwe werkversie van de Canon van Sociaal Werk in Nederland, die we bewust versie 1.2 gedoopt hebben. In feite is de oorspronkelijke versie van tien ‘vensters’ met vijftien vensters uitgebreid. Daarmee is het historische bereik groter geworden. Begon de eerste versie in het midden van de negentiende eeuw, deze versie begint al in 567. Om die reden is het bijvoeglijk naamwoord ‘Modern’ dat versie 1.1. nog opsierde, in deze nieuwe editie gesneuveld. Vanaf nu spreken we over de Canon van Sociaal Werk in Nederland.

Ook deze Canon is niet definitief en voor verbetering en aanvullingen vatbaar. Daartoe nodigen wij u graag uit. Ga kijken en reageer.

De Canon kent inmiddels vier ‘maatschappelijke aandeelhouders’, die de verdere ontwikkeling en vooral de digitale vormgeving mogelijk maken: TSS - Tijdschrift voor sociale vraagstukken, DIVOSA, Verdiwel en Fontys Hogeschool. Organisaties die zich hierbij aan willen sluiten, zijn van harte welkom.


www.canonsociaalwerk.nl

GroenLinks 'mol' in NH verkwanselt EK-zetel


Alle kandidaten voor de statenfractie van GroenLinks in Noord- Holland.
Met zo ongeveer in het midden de vijf gekozen statenleden.
ZOEK DE MOL!!!


Altijd heeft GroenLinks met leedvermaak naar andere partijen gekeken als tijdens de verkiezingen van de Eerste Kamer door de Provinciale Staten er weer ergens bij de PvdA of VVD een ongelukje was gebeurd. Dan hadden de statenleden van Gelderland weer eens een provinciegenoot massaal gesteund waardoor deze plotseling in de Kamer zijn opwachting kon maken. Of dan waren recalcitrante VVD’ers er in geslaagd om een oud-minister van de lijst te doen kukelen ten faveure van een lid van de Provinciale Staten van Flevoland waar niemand ooit van gehoord had. Zulke dingen gebeurden bij GroenLinks niet, zeiden wij dan gniffelend.

Tot vandaag. In de Provinciale Staten van Noord Holland is een GroenLinkser gekozen die moedwillig zeven kruisjes op zijn formulier heeft gezet in het volle bewustzijn dat hij/zij daarmee zijn stem en de vijfde zetel van GroenLinks in de senaat verkwanselde. Dat zou nog tot daaraantoe zijn als deze partijgenoot zijn actie van te voren had aangekondigd en met argumenten had omkleed. Van GroenLinksers mag je immers altijd subversiteit verwachten. Maar helaas, de boosdoener verschuilt zich achter de geheime stemming, zodat uit de stemuitslag in Noord-Holland alleen valt op te maken dat de stemverpester deel uit maakt van de GroenLinks-fractie. Alle leden hebben elkaar vanmiddag langdurig in de ogen gekeken, maar geen van allen heeft hardop gezegd deze malversatie voor zijn/haar rekening te nemen.
Daarmee zadelt deze held op sloffen niet alleen de partij met een senaatszetel minder op, maar ook nog eens zijn/haar eigen fractie met een onwerkbare situatie. Nog ruim drie jaar lang moeten weken met een ‘mol’ in je midden, dat is geen leuk vooruitzicht. Bovendien worden alle vijf nu in de partij met de nek aangekeken, wat ook geen aangenaam bezoek aan vergaderingen oplevert. Ikzelf heb de afgelopen jaren regelmatig toogdagen van de statenfractie als onafhankelijk voorzitter van buiten voorgezeten, en daar hou ik natuurlijk mee op. Ik ga geen tijd verspillen aan mensen die hun partij in het pak naaien en daar ook nog niet voor uit willen komen.

En dan Zuid-Holland. Daar heeft de volledige statenfractie besloten om op nummer negen van de lijst, de indertijd opgestapte ex-Leidse wethouder Jan Laurier (foto links), te stemmen, waardoor deze met voorkeurstemmen als nummer vier in de senaatsfractie terecht komt. Dat alles met instemming van Laurier, die er kennelijk geen moeite mee had om langs deze sluiproute de partijdemocratie te ontduiken. Deze actie gaat ten koste van Yolan Koster, die de eerste rolstoelsenator zou worden en waarvoor de Eerste Kamer al zo ongeveer volledig verbouwd is.
Eén ding moet je de Zuid-Hollanders nageven: ze hebben tenminste een argument geleverd. Een kwartier voor de stemming meldde de voorzitter van de GroenLinks-statenfractie zich bij de nieuwe senaatsfractievoorzitter Tof Thissen met de aankondiging dat zij uit protest tegen ‘de procedure’en de ‘gang van zaken bij de samenstelling van de lijst’ tot hun voorkeursactie over zouden gaan. Daar viel verder niet over te discussiëren. En van Jan Laurier was tot op dat moment taal noch teken vernomen.
Tussen de statenverkiezingen begin maart en de verkiezing in de Eerste Kamer door de provinciale staten zitten ongeveer – zo weten we door dit kabinet - honderd dagen. In die maanden ben ik tijdelijk hoofdredacteur geweest van het GroenLinks Magazine, maar op die uitgelezen plek om je partijonvrede te ventileren heb ik van de drie Zuid-Hollandse statenleden niks vernomen. Ik heb die drie maanden de GroenLinks-bloggers nauwlettend gevolgd, en ook langs deze digitale weg heb ik geen kennis kunnen nemen van hun protest. Ze hebben ook niet de moeite genomen om over hun voorgenomen actie de Zuid-Hollandse GroenLinks-leden te informeren. Nee, ze hebben er simpelweg nergens een agendapunt van gemaakt. Ze hebben in stille afgeslotenheid besloten om eigen richting toe te passen. Dat is laag en laf. Meer woorden wil ik er niet aan vuil maken, behalve dan dat als Jan Laurier ook maar enigszins hart heeft voor GroenLinks hij deze gifbeker aan zich voorbij zou moeten laten gaan.

Wat ik maar zeggen wil: GroenLinks is geen haar beter dan de partijen waar we in het verleden zo om moesten lachen als zij met lange gezichten onwelkome senatoren moesten begroeten. Schrale troost, wie de uitslag bekijkt ziet dat bij deze verkiezingen nagenoeg alle partijen met dit lijstgerommel en achterbakse eigenrichting te maken hebben.

Zie voor een commentaar van Harmen Binnema, fractievoorzitter van de statenfractie van GroenLinks in Noord-Holland, zijn weblog.

PS: Het verhaal dat GroenLinks toch die vijfde zetel niet zou halen omdat - aldus de website van GroenLinks - 'de Partij van de Dieren in de provincie Utrecht de stem kreeg van een onafhankelijk statenlid' lijkt mij niet te kloppen. GroenLinks had immers nu juist een lijstverbinding met de Partij van de Dieren. Die extra stem in Utrecht zou dus of tot een extra senaatszetel moeten leiden van de partij van de Dieren (wat niet het geval is) of anders juist via de lijstverbinding meetellen voor de vijfde Eerste-Kamerzetel van GroenLinks. Het zou mogelijk wel kloppen als het precies andersom is: namelijk dat iemand van de Partij van de Dieren op een kandidaat van de zogeheten Onafhankelijke Senaatsfractie heeft gestemd. Als dat zo is, treedt ook de PvdD al toe tot de onbetrouwbare partijen. Zo jong en toch al zo snel verdorven. Waar moet dat heen....

Laatste optreden in Eerste Kamer


Het werd onverwacht toch een zware bevalling voor minister Jacqueline Cramer van Ruimtelijke Ordening om vandaag de grondexploitatiewet door de Eerste Kamer te loodsen. Dat kwam omdat ze het eigenlijk wel met de krtiek van de linkse oppositie eens was, maar daar niet aan mocht toegeven omdat ze het wetsvoorstel van haar ambtsvoorganger Dekker moest verdedigen. Omdat ze ook niet goed voorbereid was door haar ambtenaren stond ze in haar eerste termijn toch regelmatig met haar mond vol tanden. Kortom, geen echte goede beurt.

De grondexploitatiewet biedt gemeenten een (publiekrechterlijke) stok achter de deur om kosten van publieke investeringen op ontwikkelaar te verhalen als ze daartoe langs privaatrechterlijke weg (vrijwillige afspraken) niet bereid zijn. Daarmee hoopt de regering eindelijk free riders (ontwikkelaars die een grondpositie innemen en willen bouwen, maar niet aan de algemene kosten willen bijdragen) te dwarsbomen, maar erg streng is ze niet, waardoor er weer volop ruimte komt voor partijen om alles te minimaliseren, en niks extra’s te willen betalen. Wat dat betreft worden gemeenten nog meer afhankelijk van marktpartijen, die totaal ondoorzichtig kunnen oppereren, omdat de grondmarkt de minist transparante publieke markt van alle economische marten in Nederland is.
Precies op dat punt had ik de grootste aanvaring met de minister. Ik wilde dat er nu eens eindelijk goed onderzoek zou worden gedaan, de minister vond dat ook, maar kwam met allerlei bullshit argumenten aan die haar door haar ambtenaren waren ingefluisterd. Lees een stukje mee uit de handelingen:

Minister Cramer: Het verzoek van de heer Van der Lans is niet zonder meer uitvoerbaar. Het kadaster registreert alleen wanneer de eigendom van de gronden wordt overgedragen en niet of er overeenkomsten over grond worden gesloten. Vaak worden overeenkomsten gesloten zonder dat die direct worden gevolgd door overdracht van de eigendom van de grond. Zo'n overeenkomst is dan niet zichtbaar in het kadaster. Via die registratie kunnen wij er niet achter komen welke overeenkomsten worden gesloten tenzij duidelijk sprake is van eigendom van de grond.

De heer Van der Lans (GroenLinks): Waar ging het onderzoek in 2003 dan over? Het ging over opties, over contracten met uitgestelde levering. Dat leverde allerlei resultaten op, maar de minister zegt nu dat die eigenlijk niet in het kadaster stonden. Dan kun je je afvragen waarop dat onderzoek gebaseerd was. Mijn stelling is dat veel van die zaken wel degelijk bij het kadaster geregistreerd zijn. Als de gemeente het voorkeursrecht vestigt op een locatie waarop een optie bestaat, maar als die optie niet geregistreerd is bij het kadaster, dan gelden die grondpositie en die optie niet. Dat betekent dat er een enorme vlucht is genomen van ingenomen posities die wel degelijk bij het kadaster geregistreerd zijn. Bovendien vind ik het een vlucht naar voren. Je kunt altijd zeggen dat je het niet weet, maar je kunt het wel degelijk onderzoeken of op andere manieren onderzoeken. Het is een kwestie van politieke wil.
Ik stel maar een heel eenvoudige vraag. Kunnen wij zo veel mogelijk helderheid en transparantie bieden door de grondmarkt in kaart te brengen, omdat dat een publiek belang vertegenwoordigt? Nu komt u weer aan -- ik maak mij er echt heel boos om -- met letterlijk dezelfde tekst in de memorie van antwoord. Die doet er niet toe. Ik heb helemaal niks tegen projectontwikkelaars, maar wij proberen die markt zo transparant mogelijk te maken omdat er publieke zaken aan de orde zijn. Dan moeten wij er kennis van hebben, maar de helft van die markt is onduidelijk, niet transparant; er is geen toezicht op. Nu moet u niet zeggen dat het niet kan worden onderzocht, dat het nutteloos is en dat de gemeenten zelf kunnen kiezen. Dat is niet de vraag. Ik wil een serieus antwoord hebben. Wilt u die markt transparant maken, dan zult u die goed moeten onderzoeken. Wij krijgen elke week een rapport van het Ruimtelijk Planbureau. Ze zijn allemaal prachtig, maar ze gaan niet over de essentie: hoe werkt die markt, hoe ziet die eruit, wat zijn de verhoudingen? Het is toch helemaal niet te veel gevraagd dat wij een keer onderzoeken hoe het er precies uitziet?

Minister Cramer: Ik begrijp uw punt. Ik heb het zelf op dezelfde manier gevraagd.

De heer Van der Lans (GroenLinks): Maar u krijgt elke keer hetzelfde antwoord.

Minister Cramer: Ik kan u alleen toezeggen dat wij, met uw opmerkingen en mijn interesse om de transparantie te bevorderen in het achterhoofd, toch opnieuw kijken waar wij de transparantie kunnen vergroten.

Omdat ik allerminst tevreden was met dit antwoord heb ik de tweede termijn een motie ingediend (gesteund door de PvdA, SP en D66), waarin ik de regering vraag om:

systematisch onderzoek mogelijk te maken dat zo nauwkeurig en concreet mogelijk inzicht biedt in de activiteiten en verworven rechten van partijen op de grondmarkt en de grondposities die deze inmiddels in Nederland hebben ingenomen

In haar tweede termijn zei de minister de intentie van de motie te ondersteunen, maar even wilde nagaan hoe zij dit zou kunnen implementeren. Daar komt de Kamer dus in september met haar tijdens de besluitvorming over de invoeringswet ruimtelijke ordening weer over te spreken. Dat betekent dat ik de motie zal moeten aanhouden, en dus de Kamer zal verlaten als de enige GroenLinks-senator (in deze periode) die geen aangenomen motie op zijn naam heeft geschreven. Een beetje roemloos dus.
Klik voor mijn inbreng in eerste termijn hier. Klik voor de integrale tekst op motie.

Beetje bakzeil halen met Waterschappen

Een beetje bakzeil, dat haalde staatssecretaris Huizinga van Waterstaat vandaag in de Eerste Kamer bij de afronding van het debat over de Modernisering van het Waterschapsbestel. De kamer had daar op 6 maart al over gesproken (zie weblog van die dag), maar toen waren de besprekingen opgeschort om de staatssecretaris de gelegenheid te bieden nog eens goed na te denken over de in de kamer levende bezwaren over vooral het benomen van leden van het waterschapsbestuur door organisaties als de Kamer van Koophandel en het Bosschap. ‘Dat is een systeem dat je alleen in dictaturen aantreft’, zei het CDA-kamerlid Wagemakers bij die gelegenheid.
Eind april was de 'waterstaats' uitgedacht en had ze een brief aan de kamer geschreven waarin ze eigenlijk geen centimeter week op dit punt. Ja, ze wilde goed evalueren. Vandaag heropende ze het bovendien debat door - het CDA had daar informeel op aan gedrongen - te melden dat ze een noodwet zou maken om de kwestie van de rechtsbevoegdheid van deelnemende groeperingen te regelen (dat was in de wet niet gebeurd) Ja, en daarmee stond de deur voor de Kamer open om er nog een wijziging in te fietsen. Namelijk: geef aan deze wet een zogenaamde horizonbepaling mee, dan kunnen er volgens dit systeem verkiezingen voor het waterschapsbestuur georganiseerd worden in 2008, maar dan moet er op basis van de ervaringen weer opnieuw een parlementair besluit vallen. Gaan we zo door of democratiseren we de waterschappen nog verder? Eigenlijk wilde Huizinga dat niet, maar omdat de meerderheid er zo op aandrong wilde ze uiteindelijk deze toezegging wel doen. Een beetje bakzeil dus, en verder was iedereen tevreden. De waterschappen kunnen nu verkiezingen gaan voorbereiden, de Kamer heeft de tanden laten zien en de staatssecretaris heeft politieke ongelukken voorkomen.

GroenLinks evaluatiebijeenkomst in Amsterdam

Vandaag vond in Amsterdam de regiobijeenkomst plaats waarin GroenLinksers discussiëren over de partij, de verkiezingen en de toekomst. Dat was leuk. Een forse opkomst van zo’n honderd mensen, die door een proces werden geleid waarin iedereen zijn zegje kon doen. Uiteindelijk leidde dat tot negen punten waar GroenLinks mee aan de slag zou moeten. Het nadeel van zo’n aanpak is dat er dan wel algemeenheden uitkomen, maart als je zo de mensen aan het werk ziet en de verhalen hoort, dan zie je wel welke kan het op gaat. Een betere worteling in de samenleving, en een scherper, eenduidiger ‘eigen’ profiel. En minder verdeeldheid. De meer inhoudelijke vraag hoe dat er dan uit moet zien, ja die zal pas in de beginselen-discussie worden opgelost. Maar als je de GroenLinksers vandaag bezig zag, bekruipt je toch het gevoel dat daar iets moois uit kan komen.'Vrijzinnig en liberaal'

Het ligt aan mij, dat moet wel. Hoe ik de pers ook te woord sta, het komt nooit goed in de krant. Vandaag de weerslag in het NRC van een telefonisch interview met politiek redacteur Guus Valk. Dit keer geen conclusie dat Femke Halsema niet deugt (zie mijn Elsevier-controverse, eind maart), maar nu weer eens wat heel anders. Guus Valk meldt dat Van der Lans zichzelf ‘vrijzinnig en liberaal’ noemt. Niet direct de predikaten waar ik in GroenLinks kringen mee wordt geassocieerd. Daar sta ik eerder als een gemeenschapsdenker te boek. Dat is net weer een andere school.
Erg is het allemaal niet. Wat ik heb willen zeggen is dat vrijwel alle weldenkende mensen in Nederland inmiddels liberaal zijn en dat we juist in een tijdperk zijn aangeland waarin dat jaren-zeventig-liberalisme op zijn grenzen ondervraagd wordt. De op de benauwde samenleving van de verzuiling veroverde vrijheid kent immers zijn commerciële perversies, zijn doorgeschoten consumentisme en zijn onverplichte vormen van egotripperij. Hoe ver strekt dus onze moderne vrijheid, dat is de kwestie. Ook voor progressieve mensen. Ook voor vrijzinnig-libneralen. Dat was mijn punt.
En dat staat ook wel zo’n beetje op de voorpagina van het NRC van vandaag. Zij het dat Guus Valk er ook nog eens in slaagt om Waterland- initiatiefnemer Dick Pels en mij in een kamp onder te brengen als ‘gematigde liberalen’. Ach ja meestal worden we in de media tegenover elkaar gezet. Dit is weer eens wat anders, maar het geeft wel aan dat de politiek verslaggever van het NRC van al die liberalen wel een beetje vreemde kluts van heeft gemaakt.
Maar goed, om daar nu maar weer de media de schuld van te geven. Het zal dus wel aan mij liggen.

GroenLinks toch met vijf zetels in de nieuwe EK

Nog drie vergaderingen na vandaag. 15 mei, 22 mei en dan 5 juni, als er ceremonieel afscheid wordt genomen, waarna de week daarop zo'n veertig nieuwe senatoren binnen marcheren en de eed afleggen. De laatste loodjes dus, en die wegen in mijn geval zwaar, want volgende week staat de afhandeling van de Wet Modernisering Waterschapsbestel op de agenda, en de week daarna de Grondexploitatiewet. Even leek het er nog op dat de Wet Luchtkwaliteit daar nog bij zou komen, maar daar staken de VVD en de PvdA gezamenlijk een stokje voor. Die zagen in de Nadere MvA nog zoveel problemen dat ze eerst een Raad van State-advies willen afwachten en dat duurt een paar weken. Dus dit - ingewikkelde - dossier kan ik aan mijn opvolgers geven.
Overigens ziet het er naar uit dat GroenLinks in de nieuwe Eerste Kamer toch weer met vijf zetels aan de slag kan. Er is eindeloos heen en weer gepraat om een lijstverbinding te maken met links: PvdA, SP en GroenLinks. Dat zou links een extra zetel (31 ipv 30) opleveren, die naar alle waarschijnlijkheid bij de PvdA terecht zou komen. Helaas, vond de SP dit op het laatste moment niet te verkopen: samenwerken om de PvdA aan een zetel te helpen. Maar de SP had ook de Partij voor de Dieren in de kou laten staan (vermoedelijk omdat de nieuwe Dieren-senator een campagneman was bij de SP), die zich nu op het laatste moment tot GroenLinks wendde om tot een lijstverbinding over te gaan en dat nu levert GroenLinks naar alle waarschijnlijkheid de vijfde zetel op. Dat betekent dat herman Meijer vermoedelijk alsnog in de Eerste Kamer wordt gekozen en dat de fractie op de zelfde sterkte door kan gaan. Herman kan dan mooi meteen met het dossier Luchtkwaliteit aan de slag. Dat wordt een leuke maidenspeech.
En verder... ja en verder was er niks te doen. Maar dat bent u inmiddels van de Eerste Kamer gewend.

Misschien moet u ook eens een kijkje nemen op de site van de Eerste Kamer. Zie www.eerstekamer.nl.
Leg eens een bezoekje af op:


www.eropaf.org

CDA-GroenLinks- wethoudersmanifest: nog steeds actueel

canon van sociaal werk

Koning Burger

Kies een periode: juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004