JOS VAN DER LANS - Nabij is beter - 3D-Labs 2015-2016 (KING/VNG-project)

Nabij is beter - Verslaglegging 3D-LabsOp deze pagina zijn de verslagen bijeengebracht van de acht 3D-Labs die Pieter Hilhorst en Jos van der Lans tussen juni 2015 en december 2016 in acht gemeenten organiseerden. Zij deden dat in het kader van het project Nabij is beter dat zij in samenwerking met KING/VNG in deze periode uitvoerden. In dit project gingen zij op zoek naar oplossingen van lokale problemen die zich bij de reorganisatie van het sociale domein voordeden. Als uitgangspunt van hun 3D-Labs formuleerden zij in de startbundel Nabij is beter tien beloften die de decentralisaties waar moeten zien te maken. Begin 2016 publiceerden zij een nieuwe bundel Nabij is beter II, waarin zij een jaar na de start van de decentralisatie een tussenbalans opmaakten. Met een vaste regelmaat schreven zij over hun waarnemingen en ervaringen in de serie Nabij is beter op de site van socialevraagstukken.nl. Tussen juni 2015 en december 2016 verschenen in deze rubriek dertig afleveringen.


Relevante links

Bundel: Nabij is beter I
Tien beloften op een placemat
Bundel: Nabij is beter II
Socialevraagstukken.nl: 30 afleveringen rubriek Nabij is beter
Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig
DE VERSLAGEN

3D-Lab Utrecht – 25 augustus 2015

INDIVIDUEEL versus COLLECTIEF

In Utrecht zijn de sociaal makelaars (die bewonersinitiatieven ondersteunen) los georganiseerd van de buurtteams (die vooral in de weer zijn met hulpvragen van bewoners). De samenwerking gaat niet vanzelf. De vraag die in het 3D-Lab in Utrecht centraal stond was: hoe kan de wisselwerking tussen sociaal makelaars en het buurtteam zo worden verbeterd dat zij elkaars werkzaamheden kunnen versterken?

Download hier het verslag.

Zie ook afleveringen in de serie Nabij is beter op socialevraagstukken.nl
:#3 De meerwaarde van gebiedsgericht werken
#25 De vraagverlegenheid voorbij
#29 Collectieve kijken blijkt blinde vlek wijkteams

--------------------------------------------------------------------------------------

3D- Lab Hoorn - 9 september 2015

Integraal werken & de Participatiewet

Hoe realiseren we in de gebiedsteams een samenhangende aanpak op alle levensdomeinen, inclusief dus het terrein van de participatiewet, waar het regionale werkbedrijf Werksaam een eerste verantwoordelijkheid draagt? Anders gezegd: hoe is de kruisbestuiving tussen het gebiedsteam en Werksaam?

Download hier het verslag.

Zie ook de aflevering in de serie Nabij is beter op socialevraagstukken.nl:

#13 De Participatiewet is schijn-decentralisatie; pleidooi voor bestuurlijke ongehorzaamheid

---------------------------------------------------------------------------------------

3D-Lab Wageningen -15 december 2015

Buitenboordmotor als aanjager

Wageningen heeft om de transitie te realiseren een Kernteam samengesteld, waarin deskundigen van buiten de gemeente de integrale aanpak van problemen aanjagen. Er worden bij complexe problemen planregisseurs aangewezen die als eerste verantwoordelijke de kar moeten trekken en waarbij zij kunnen ’sparren’ met het Kernteam dat vergaande bevoegdheden heeft. Het 3D-lab richtte zich op de vraag hoe het Kernteam zichzelf op termijn overbodig zou kunnen maken. Wat zijn in de ogen van planregisseurs en leden van het kernteam belangrijke stappen die daartoe gezet zouden moeten worden?

Download hier het verslag.

Zie ook de afleveringen in de serie Nabij is beter op socialevraagstukken.nl:
#12 De scepsis voorbij
#19 Kunnen generalisten good cop en bad cop tegelijkertijd zijn?

-----------------------------------------------------------------------------------------
3D-Lab Rotterdam – 11 februari 2016

Maatwerkbudget & onderbesteding

De gemeente Rotterdam had in 2015 voor elk wijkteam een maatwerkbudget ter beschikking gesteld van € 10.000 per wijkteam. Van dit budget werd maar een kleine 10 procent gebruikt. Het 3d-lab probeerde in de oorzaken daarvan in kaart te brengen en verberingen in de aanwendiging van deze budgetten te realiseren.

Download hier het verslag.

Zie ook de aflevering in de serie Nabij is beter op socialevraagstukken.nl:
#20 Maatwerkbudget: smeermiddel van de hulpverlening

-----------------------------------------------------------------------------------------
3D-Lab Zwolle – 10 maart 2016

Onorthodox maatwerk

Uitzonderlijke interventies kosten vaak heel veel tijd. Daarom zou er een soort vluchtstrook moeten komen uitzonderingen. In een aantal steden (Rotterdam, Zaanstad) zijn daartoe aparte versnelfondsen gecreëerd om doorbraken in de hulpverlening te bewerkstelligen. Dat roept wel allerlei vragen op. Welke gevallen komen daarvoor in aanmerking? Wie heeft de bevoegdheid om toestemming te geven voor uitzonderlijk handelen? Het 3D-Lab in Zwolle ging op zoek naar de condities voor onorthodox maatwerk in sociale wijkteams.

Download hier het verslag.

Zie ook de aflevering in de serie Nabij is beter op socialevraagstukken.nl:
#20 Maatwerkbudget: smeermiddel van de hulpverlening

---------------------------------------------------------------------------------------
3D-Lab Almere – 9 mei 2016

Maatwerk binnen Werk&Inkomen

Maatwerk op het grensvlak van Werk en inkomen en de rest van het sociaal domein met als centrale vragen: Hoe kan maatwerk worden georganiseerd bij beslissingen van W&I om te zorgen dat de beslissingen van W&I de aanpak op alle levensdomeinen versterken? Op welke manier kan steun vanuit de rest van het sociale domein helpen om de doelstellingen van de W&I dichterbij te brengen?

Download hier het verslag.

Zie ook de aflevering in de serie Nabij is beter op socialevraagstukken.nl:
#23 Het geheim van korte lijnen

---------------------------------------------------------------------------------------

3D-Lab Leeuwarden – 20 juni 2016

Preventie van schulden

In afwijking tot andere 3D-Labs is in Leeuwarden een uitgebreide verkenning verricht naar de vraag wat een effectieve wijze kan zijn om schulden te voorkomen. Aanleiding daarvoor is het gegeven dat het merendeel van het werk van sociale wijkteams gerelateerd is aan financiële problemen. Voor dit verkennend onderzoek is in Leeuwarden uitgebreid gesproken met mensen van de gemeente Leeuwarden, wijkteams, woningcorporaties, gemeentelijke kredietbank, et cetera. Op 20 juni 2016 is met een aantal geïnterviewden en betrokkenen een 3D-Lab georganiseerd waarin de eerste resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd. De opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst zijn gemaakt zijn geïntegreerd in het eindrapport van het onderzoek, zodat van dit Lab geen apart verslag is gemaakt.

Download hier het verslag.

Zie ook de aflevering in de serie Nabij is beter op socialevraagstukken.nl:
#18 Eerste hulp bij financiële tegenslag

---------------------------------------------------------------------------------------
3D-Lab Lelystad – 29 november 2016 

Overgang speciaal onderwijs arbeidsmarkt

Het bereiken van de leeftijd van 18 jaar is voor mensen die ondersteuning nodig hebben ook een overgang van het ene wettelijke regime naar het andere. Dat levert problemen op die de gemeente Lelystad in dit 3D-Lab wilde verkennen. Dat leidde uiteindelijk tot een 3D-Lab waarin de overgang vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) naar het ‘uitstroomprofiel’ arbeidsmarkt centraal stond. Hoe kan er voor ingewikkelde leerlingen die wel degelijk potentie hebben op de arbeidsmarkt maar er zonder goede begeleiding nooit komen een warme overdracht en integrale aanpak worden georganiseerd?

Download hier het verslag.

Zie ook de aflevering in de serie Nabij is beter op socialevraagstukken.nl:
#17 LVB-jongeren vallen te makkelijk buiten de boot

OVERZICHT AFLEVERINGEN NABIJ IS BETER OP SOCIALEVRAAGSTUKKEN.NL

#1 Van onderop verhalen over vernieuwing

#2 Mantelzorgboete alleen voor allochtonen

#3 De meerwaarde van gebeidsgericht werken 

#4 Leren door training te geven

#5 De zakjapanner als breekijzer

#6 Het dwaalspoor van de wachtlijst

#7 Brievenbussen, Kafka en sociale wijkteams

#8 Vernieuwing Eigen Kracht-filosofie dreigt te vervliegen

#9 Bij wijze van spreken

#10 Ervaringsdeskundigen zijn antiserum voor fictief beleid

#11 Voedingsbodem participatiesamenleving is dor en droog

#12 De scepsis voorbij

#13 De Participatiewet is schijn-decentralisatie; pleidooi voor bestuurlijke ongehorzaamheid

#14 Kennis maken met verschillen

#15 Thuiszorg volgens Cruijff

#16 Een jaar decentralisatie van het sociaal domein: een tussenstand

#17 LVB-jongeren vallen te makkelijk buiten de boot

#18 Eerste hulp bij financiële tegenslag

#19 Kunnen generalisten good cop en bad cop tegelijkertijd zijn?

#20 Maatwerkbuget: smeermiddel van de hulpverlening

#21 De strijd voor tijd

#22 Anders werken vraagt om anders aanbesteden

#23 Het geheim van korte lijnen

#24 De wijsheid van de professionele massa

#25 De vraagverlegenheid voorbij

#26 De economie van het delen in zorg en welzijn

#27 De transformatie dreigt te verzanden in verkokering

#28 Van bovenaf bepalen dat het van onderop moet komen

#29 Collectieve kijken blijkt blinde vlek wijkteams

#30 Onder de oppervlakte van de decentralisaties - slotbeschouwing